Print

1. Cé na cineálacha tacaíochta a bhíonn ar fáil ón SFGB?

Bíonn croí na hoibre do chomhairleoirí an SFGB lonnaithe i scoileanna mar a mbíonn tacaíocht á soláthar acu do mhúinteoirí aonair, do ghrúpaí múinteoirí agus d’fhoirne uile do chur i bhfeidhm an Churaclaim Bhunscoile agus don phleanáil eagraíochtúil agus fhorbartha. Bíonn múnlú inranga mar dhlúthchuid den tacaíocht inranga a chuireann an SFGB ar fáil. Bíonn sraith céimeanna i gceist leis an múnlú ar a n-áirítear an plé a tharlaíonn roimh ré agus i ndiaidh an tseisiúin mhúnlaithe. Díreofar an tacaíocht ar riachtanas ar leith a aithníonn an scoil.

Is féidir le comhairleoirí cuidiú le scoileanna lá pleanála a éascú, a struchtúrú agus a bhainistiú ionas gur féidir an próiseas forbartha pleanála a úsáid chun freastal ar thosaíochtaí na scoile.

Is féidir le scoileanna laistigh den reigiún líonrú a dhéanamh chun teacht ar thacaíocht ó chomhairleoir. Beidh fócas na tacaíochta aontaithe roimh ré idir na scoileanna a bhíonn ag glacadh páirte agus na comhairleoirí SFGB.

Is féidir ceardlanna agus cúrsaí a sholáthar i ndiaidh am scoile sa scoil nó in ionad oideachais, i gcomhpháirt, agus go comhoibritheach, leis an ionad oideachais.

Bíonn an SBFG ag obair i gcomhpháirt le hIonad Oideachais Átha Cliath Thiar (DWEC) chun pobail foghlaimeoirí a bhunú, a fhorbairt agus a thacú i measc múinteoirí mar Phobail Ghairmiúla Múinteoirí (PGM).

Is féidir le grúpa múinteoirí PGM a thosú le comhghleacaithe a bhfuil na réimsí spéise céanna curaclaim acu nó a bhfuil dúshlán den chineál céanna rompu, mar shampla an teagasc i ranganna naíonán, tacaíocht foghlama teanga nó an teagasc i gcomhthéacs ilghrád. Tá tuilleadh eolais le fáil trí ghliogáil ar an nasc thíos. Uaireanta teastaíonn ó mhúinteoirí teagmháil a dhéanamh le comhairleoir SFGB chun soiléiriú d’fháil ar an nguthán ar ghnóthaí curaclaim/eagraíochtúla/pleanála. Tá fáil ar na sonraí teagmhála do na comhairleoirí uile ar na póstaeir réigiúnacha a cuireadh chuig gach scoil.2. Tá sé i gceist agam lá pleanála/cruinniú foirne a eagrú, conas mar a bheidh an scoil ábalta an tacaíocht a bheidh de dhíth orthu a aithint?

Chun cuidiú leat cinneadh a dhéanamh maidir leis an tacaíocht atá de dhíth féach le do thoil ar ár leabhrán ar riachtanais a aithint

Tá cead ag scoileanna dúnadh ar mhaithe leis an bhforbairt phleanála, le faomhadh ón mBord Bainistíochta, do lá amháin le linn na scoilbhliana. Beidh an lá scoile seo ag teacht leis na tosaíochtaí a bheidh ag an scoil don fhorbairt leanúnach ghairmiúil. Ar an lá seo beidh scoileanna ábalta dul i ngleic le gnóthaí pleanála féin-aitheanta, ar a n-áirítear gnóthaí curaclaim, modheolaíochtaí agus/nó tosaíochtaí eagrúcháin. Tá sé i gceist go gcuideodh an fhoirm iarratais le scoileanna agus iad ag iarraidh tosaíochtaí a aithint do na réimsí riachtanas a bhíonn acu.

Is féidir le scoil an tacaíocht atá de dhíth orthu ón SFGB a aithint trí roghnú ón réimse thíos:


3. Cén chomhairle atá ar fáil maidir le lá nó cruinniú pleanála a eagrú?  


4. Conas mar a chuirim iarratas faoi bhráid an SFGB?