Téarmaí agus coinníollacha úsáide an láithreáin

Fáilte chuig ár láithreán gréasáin. Má leanann tú le brabhsáil agus úsáid an láithreáin seo glacann tú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo a chomhlánú agus le bheith faoi cheangal acu. Rialaíonn na coinníollacha seo, mar aon lenár ráiteas príomháideachais, an gaol a bheidh ag SFGB leat i leith an láithreáin seo.

Baineann na téarmaí "SFGB" agus "sinn" nó "mid" le húinéir an láithreáin a bhfuil a oifig cláraithe ag 14 Bealach Joyce, Páirc Ghnó na Páírce Thiar, Bóthar Nangor, Áth Cliath 12. Baineann an téarma "tú/leat" leis an té a bhíonn ag baint úsáide as, nó ag breathnú ar, an láithreán gréasáin. Tá úsáid an láithreáin gréasáin seo faoi réir ag na téarmaí úsáide seo a leanas:

  • Tá an t-ábhar ar leathanaigh an láithreáin seo á soláthar mar threoir ghinearálta fáisnéise agus úsáide amháin. D’fhéadfadh athrú teacht air gan fógra.
  • Ní ghlacaimid, ná ár ngníomhairí, aon bharánta ná ráthaíocht ar chruinneas, reathacht, feidhmiú, iomláine ná oiriúnacht an eolais agus na n-ábhar atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo d’aon chúis ar leith. Glacann tú leis go bhféadfadh míchruinnis nó earráidí a bheith san eolas agus sna hábhair agus diúltaímd go follasach do dhliteanas i leith aon mhíchruinnis nó earráidí dá mhéid agus is féidir a leithéid a dhéanamh go dleathúil.
  • Is ar do phriacal féin go hiomlán a bhainfidh tú úsáid as aon eolas nó ábhair ar an láithreán seo, agus ní bheidh aon dliteanas orainn ina leith. Is ort féin a bheidh an fhreagracht a dheimhniú go mbíonn aon táirgí, seirbhísí nó eolas a bhíonn ar fáil tríd an ngréasán seo ag freagairt do na sainriachtanais a bhíonn agat.
  • Tá ábhar ar an ngréasán seo a bhfuil úinéireacht nó ceadúnas againn air. Áirítear mar chuid de sin, ach ní ga gur é an t-iomlán é, an dearadh, an leagann amach, an chuma agus na grafaicí. Tá cosc ar aon atáirgeadh seachas a bhfuil luaite sa bhfógra ar chóipcheart, atá mar chuid de na téarmaí agus na coinníollacha.
  • D’fhéadfadh úsáid neamhúdaraithe an láithreáin seo éileamh chun damáistí a ghnóthú agus/nó a bheith ina chion coiriúil.
  • Uaireanta, bíonn naisc ón láithreán gréasáin seo go láithreáin sheachtracha. Cuirtear na naisc seo ar fáil mar áis éascaíochta chun eolas breise a sholáthar duit. Ní hionann sin agus aon léiriú ar ár ndeimhniú ar an/na láithreá(i)n. Níl aon fhreagracht orainn i leith an ábhair sna gréasáin idirlín a bhfuil na(i)sc cruthaithe dó(ibh).
  • Ní ceadmhach duit nasc a chruthú chuig an láithreán seo ó láithreán nó ó dhoiciméad eile [teideal gnó] gan cead i scríbhinn roimh ré.
  • Beidh an úsáid a bhaineann tú as an láithreán gréasáin seo nó aon chonspóid a eascraíonn óna leithéid d’úsáide faoi réir ag dlí na hÉireann.